Huishoudelijk reglement

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: “Paardensport vereniging Vollenhove en omstreken”, af te korten als “PSV Vollenhove e.o.” en is gevestigd in de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 2.

De vereniging bestaat uit leden, jeugdleden, donateurs en ereleden. Met jeugdleden worden aspirant-leden in de zin van artikel 6 van de statuten bedoeld.

Artikel 3. LEDEN en JEUGDLEDEN

Leden en zijn jeugdleden zijn de natuurlijke personen. Om lid of jeugdlid te worden, moet men zich schriftelijk melden bij het bestuur van de vereniging, conform artikel 5 van de statuten, dat over de toelating beslist conform artikel 11 van de statuten.

Artikel 4. DONATEURS

Donateurs zijn natuurlijke personen die zich bereid verklaren jaarlijks een donatie aan de vereniging te betalen. De minimum donatie als bedoeld in de statuten is vastgesteld op € 25,00.

Artikel 5. ERELEDEN EN EREVOORZITTER

Ereleden zijn natuurlijke personen die op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig worden benoemd voor buitengewone diensten aan de vereniging bewezen. Ereleden hebben geen rechten en plichten als de leden, tenzij het erelid ook lid is. Ook kan een algemene ledenvergadering – op voorstel van het bestuur- een erevoorzitter aanwijzen, die het recht heeft alle vergaderingen van het bestuur en van de leden bij te wonen met een adviserende stem.

Artikel 6. VERENIGINGSJAAR

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend. In aanvulling op Artikel 13 lid 1A van de statuten is het lidmaatschap jaarlijks opzegbaar en wel als volgt: zij, die voor hun lidmaatschap wensen te bedanken, dienen dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken voor 1 november voorafgaand aan het jaar van uittreding. Indien opzegging niet op deze wijze en/of later plaatsvindt, blijft men tot betaling van contributie en van de aan de KNHS verschuldigde gelden verplicht.

Artikel 7. CONTRIBUTIE EN KOSTEN

In aanvulling op de Statuten Artikel 10 lid 5 betalen de leden aan de vereniging een door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie. De contributie bestaat uit twee onderdelen: een jaarlijkse algemene contributie (lidmaatschapscontributie) en een contributie per kwartaal voor rijdende leden (het als ruiter daadwerkelijke gebruik maken van de manege), te noemen rijgeld. Zij, die in een lopend boekjaar lid worden, betalen voor dit boekjaar een gedeelte van de vastgestelde contributie op basis van de eerste van de maand van aanvang van het lidmaatschap. Opzegging als rijdend lid met handhaving van het algemene lidmaatschap dient te gebeuren uiterlijk één maand voor het einde van het kwartaal. Dus opzeggen kan uiterlijk tot 28-2, 31-5, 31-8 en 30-11. Rijgeld blijft verplicht in het kwartaal jaar van opzegging. 

Contributiegelden en nadere bepalingen worden opgenomen in de notulen van de algemene ledenvergadering waarin bovengenoemde vaststelling van de contributie plaatsvindt.

De contributies dienen te worden voldaan binnen op betreffende facturen aangegeven betalingstermijn.

Zij, die in het eerste kwartaal van het jaar een lidmaatschap zijn aangegaan bij PSV Vollenhove, zijn verplicht de factuur van het lotenboekje te voldoen.

Artikel 8. BIJZONDERE PLICHTEN

Leden dienen op aanwijzing van het bestuur beschikbaar te zijn voor werkzaamheden ten behoeve van het functioneren van de vereniging zoals medewerking bij eigen wedstrijden, onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden voor de Stichting Ruitersportcentrum Vollenhove.

Artikel 9. VEILIGHEID

Leden dienen te voldoen aan algemeen geldende veiligheidseisen alsmede aan door het bestuur opgelegde veiligheidseisen.

Artikel 10. VERZEKERING

Leden dienen in het bezit te zijn van een geldige WA verzekering inclusief dekking voor schade toegebracht door rijdieren.

Artikel 11. DEELNAME WEDSTRIJDEN

Leden bepalen zelf hun deelname aan door anderen buiten de vereniging georganiseerde wedstrijden met dien verstande dan:

–          Paardenruiters beschikbaar zijn voor hulp bij de ponyrubrieken tijdens het eigen concoursen, de clubdag en andere evenementen georganiseerd door PSV Vollenhove

–          Ponyruiters beschikbaar zijn voor hulp bij de paardenrubrieken tijdens de eigen georganiseerde concoursen, de clubdag en andere evenementen georganiseerd door PSV Vollenhove

Artikel 12. INSCHRIJVING EN BETALING STARTGELDEN

Leden bepalen zelf hun deelname aan wedstrijden. Inschrijvingen voor wedstrijden dienen de leden zelf te doen. Bij deelname aan wedstrijden worden inschrijfgelden bij opgave of tijdens de wedstrijd door leden zelf voldaan. Leden dienen facturen van eigen vereniging vanwege betaling van inschrijfgelden van verzuimde afmeldingen onverwijld binnen de aangegeven betalingstermijn te voldoen, ongeacht het standpunt van de leden. Het bestuur en de vereniging staat buiten eventuele meningsverschillen tussen betreffend lid en betreffende organiserende vereniging. Bij niet nakomen van betalingsverplichting wordt de KNHS in kennis gesteld.

Artikel 13. BESTUUR

Het bestuur maakt een rooster van aftreden in de geest van de statuten, waarbij een zittingsperiode van drie jaar wordt gehanteerd. Kandidaatstelling voor verkiesbare bestuursplaatsen geschiedt door schriftelijke indiening bij het bestuur, minimaal een week voorafgaande aan de ledenvergadering waarin de verkiezing plaatsvindt.

De ledenvergadering wordt vertegenwoordigd door de voorzitter of diens plaatsvervanger. Het bestuur is belast met de voorbereiding der algemene ledenvergadering en kan, staande elke algemene vergadering voorstellen doen en ter stemming brengen, tenzij de meerderheid der stemgerechtigde leden zich daartegen verzet.

Artikel 14. DE VOORZITTER

De voorzitter heeft de leiding van de algemene ledenvergadering en van de bestuursvergaderingen; hij draagt zorg voor de nakoming van de bepalingen van de reglementen; hij roept bestuursvergaderingen bijeen zo dikwijls hij zelf of tweederde van de andere bestuursleden dit wenst. Hij tekent de notulen en andere stukken waarop zijn handtekening wordt vereist.

Artikel 15. SECRETARIS

De secretaris is belast met de zorg voor de notulen, de ledenlijst, de uitnodigingen voor de bestuursvergaderingen op last van de voorzitter en voor de algemene ledenvergadering op last van het bestuur, het archief en al wat verder tot de werkzaamheden van een secretaris behoort. De notulen van het verhandelde in een vergadering worden in een eerstvolgende soortelijke vergadering voorgelezen en na goedkeuring door de betrokken vergadering door de voorzitter ondertekend.

Artikel 16. PENNINGMEESTER

De penningmeester is belast met de ontvangst en uitgaaf van alle gelden door de vereniging te ontvangen en uit te geven; hij brengt tijdig voor de algemene ledenvergadering in het bestuur een ontwerp rekening en verantwoording van het bestuur in het afgelopen jaar ter tafel.

Artikel 17.  LEDENVERGADERINGEN

In aanvulling op de Statuten roept het bestuur in de regel in het voorjaar en in het najaar een algemene ledenvergadering bijeen. Het tijdstip van de voorjaarsvergadering wordt voor zover mogelijk gekozen voor de algemene ledenvergadering van het Regiobestuur.

Artikel 18. OPROEPING

Conform Artikel 19 lid 3 van de Statuten moet de oproeping van een algemene ledenvergadering als regel een week van te voren plaats hebben. Eventuele voorstellen en interpellaties moeten tenminste 4 (vier) dagen voor de dag waarop de algemene ledenvergadering zal worden gehouden, bij het bestuur zijn ingediend.

Artikel 19. STEMMING IN  DE LEDENVERDAGERING OVER PERSONEN

Wanneer bij eerste stemming over personen geen der kandidaten een meerderheid van stemmen heeft gehaald, dan heeft een herstemming plaats over dezelfde kandidaten. Heeft weer geen der kandidaten meerderheid van stemmen verkregen, dan wordt er herstemming gehouden tussen de twee kandidaten, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de laatste herstemming de overgebleven twee kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben gekregen, dan wordt door de loting bepaald wie is gekozen.

Artikel 20. STEMMING IN LEDENVERGADERINGEN OVER ZAKEN

Bij staking van stemmen over zaken wordt betreffend voorstel verworpen.

Artikel 21. LESSEN

Elke week worden er lessen gegeven aan de rijdende leden. De indeling van de lessen vindt plaats door het bestuur in overleg met de instructeur. Nieuwe leden zullen met het bestuur eventueel bijgestaan door een instructeur of instructrice overleggen over het gebruik van de manege in samenhang met het (de) paard(en) of pony(‘s) die gebruikt zullen gaan worden.

Artikel 22. KLEDING / VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT

Het kleding/veiligheidsvoorschrift van de vereniging is volgens onderstaand overzicht:

Algemeen

–         Kleding en het harnassement is naar keuze tijdens vrij rijden en lessen, mits passend binnen de norm van vereniging PSV Vollenhove. Tijdens wedstrijden moet kleding en harnassement voldoen aan het KNHS reglement.

–         Het dragen van een officiële goedgekeurde veiligheidscap is tijdens vrij rijden, lessen en wedstrijden verplicht.

Sancties:

–          Bestuur ziet toe op naleving

–          Bij niet-naleving: waarschuwing

–          Bij 2e keer niet-naleving: waarschuwing

–          Bij niet naleving daarna: blokkering lidmaatschap

 

Artikel 23. ZONDAGEN

Het bestuur houdt bij de programmering van eigen wedstrijden en verenigingsactiviteiten naar eigen inzicht rekening met zondagen en andere christelijke gedenk- en feestdagen die op doordeweekse dagen vallen. De manege is op zondag open voor de leden. Er zullen op zondag geen lessen en activiteiten worden georganiseerd.

Artikel 24. ONTBINDING DER VERENIGING

Na ontbinding van de vereniging worden de aanwezige baten en bezittingen verdeeld onder de leden, welke tenminste een jaar, teruggerekend vanaf de datum der ontbinding, lid zijn van de vereniging, tenzij de algemene ledenvergadering alles of een gedeelte van de baten wenst te bestemmen voor en af te dragen aan een bepaald hippisch of liefdadig doel.

Indien er schulden zijn, zijn alle leden hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 25. SLOTBEPALING

Ingeval dit huishoudelijk reglement strijdig is met de Statuten der vereniging prevaleren de Statuten. Ingeval één of meerdere bepalingen van dit huishoudelijk reglement blijken niet duidelijk te zijn, alsmede in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, waarbij niet in strijd gehandeld mag worden met de Statuten en reglementen van de KNHS.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2019:

Plaats Manege “De Boswal”, Zuurbeek 14 te Vollenhove